สินค้าและบริการของเรา

Edtech Hub ผู้นำด้านสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางด้านการศึกษา ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา มีลูกค้ามากมายไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ทางการศึกษาที่หลากหลาย ตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของโรงเรียน ครูและนักเรียนทั่วประเทศ โดยมุ่งเน้นการนำเอาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ เพื่อการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพทางการเรียน ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ แผนแม่บทเทคโนโลยี เป็นการก้าวเข้าสู่การจัดการเรียนรู้แนวใหม่สําหรับศตวรรษที่ 21

Visitors: 12,741