โครงการความร่วมมือ กับ สพฐ. ปี 2562

โครงการความร่วมมือ (MOU) กับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 บริษัท ไทยอินฟอร์เมชั่นพับลิชชิ่งซิสเต็มส์ จำกัด ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ โดย ดร.กัญชร มัททวีวงศ์ กรรมการผู้จัดการบริษัทได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ ๒๑ ตามกรอบมาตรฐาน CEFR กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อร่วมกันดำเนินการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ให้สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ตามกรอบมาตรฐาน CEFR และพัฒนางานวิจัย นำไปสู่การเป็นต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน และมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของครูและนักเรียนด้านทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รวมถึงพัฒนาศักยภาพของครูด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้เต็มศักยภาพ

ทั้งนี้บริษัท ไทยอินฟอร์เมชั่นพับลิชชิ่งซิสเต็มส์ จำกัด ได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ สื่อและนวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของครูและนักเรียน และการวิจัย เป็นมูลค่า ๒,๔๒๐,๐๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน) หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการความร่วมมือดังกล่าวจะประสบผลสำเร็จไปด้วยดี และขอเชิญชวนโรงเรียนที่มีความสนใจในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นที่มุ่งเน้นทักษะด้านการสื่อสารทั้งครูและนักเรียนสู่ระดับสากล ตามกรอบมาตรฐาน CEFR สมัครได้ที่สถาบันภาษาอังกฤษ สพฐ. รับจำนวนจำกัด

 

 

Visitors: 12,740