โครงการความร่วมมือ กับ สพฐ. ปี 2563

พิธีลงนาม MOU การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นผ่านระบบออนไลน์ตามมาตรฐาน CEFR
 
วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 นายอํานาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นผ่านระบบออนไลน์ตามกรอบมาตรฐาน CEFR ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กับ นายกัญชร มัททวีวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยอินฟอร์เมชั่นพับลิชชิ่งชิสเต็มส์ จำกัด ณ ห้องประชุม 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ
 
ในครั้งนี้ ทางบริษัทฯ ได้สนับสนุนสื่อออนไลน์ Picaro English App และ Phonics Hero สำหรับนักเรียนรายบุคคล จำนวน 10,000 คน และสนับสนุนสื่อออนไลน์ Picaro Online School และ Superhero School สำหรับครูผู้สอน จำนวน 200 คน รวมมูลค่า 5,000,000 บาท
 
สำหรับ Picaro English เป็นโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น โดยใช้หลักสูตร Picaro English จากประเทศอังกฤษ เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษออนไลน์ที่เข้มข้นเหมาะสําหรับเด็กระดับประถมศึกษา ได้รับความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรจากผู้เชี่ยวชาญในด้านการศึกษา ด้านการวัดประเมินผล และด้านบันเทิง มีการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) เต็มรูปแบบ ที่ครอบคลุมทั้งการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน และนอกชั้นเรียน สามารถเรียนรู้ได้ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ โครงสร้างหลักสูตรถูกออกแบบมาให้สอดคล้องกับ Cambridge English Young Learners โดยอ้างอิงตามกรอบมาตรฐานวัดระดับความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป (CEFR)
 
ทั้งนี้ หลักสูตรออนไลน์ Picaro English เป็นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านเกมที่ให้ความสนุกสนาน ตื่นเต้นเร้าใจ กระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้ ท้าทายและมีส่วนร่วม โดยจําลองสถานการณ์ในชีวิตจริง เพื่อส่งเสริมการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันของเด็ก ๆ การฝึกฝนบ่อย ๆ และการได้รับรางวัลชมเชยเป็นวิธีการเรียนรู้เชิงปฏิสัมพันธ์ที่ดีที่สุด ดังนั้นการเรียนรู้และการเล่นซ้ำ ๆ จะทําให้เด็ก ๆ เก่งภาษาอังกฤษโดยไม่รู้ตัว ซึ่งคาดว่าการจัดทําโครงการพัฒนาทักษะการจัดกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษของครูและนักเรียนตามกรอบมาตรฐาน CEFR ในครั้งนี้ จะช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนภาษาอังกฤษของเด็กไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล
 
ขณะที่ Phonics Hero เป็นโครงการส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบโฟนิคส์สําหรับเด็ก เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านออกเสียง และการสะกดคําภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง โดยใช้หลักสูตร Phonics Hero จากประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจาก กระทรวงศึกษาธิการประเทศอังกฤษ ให้ใช้เป็นหลักสูตรในการสอนสําหรับผู้เริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษ หลักสูตร Phonics Hero เป็นแพลตฟอร์มการอ่านและสะกดคําออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งมีกระบวนการฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษอย่างเป็นระบบ เป็นขั้นเป็นตอน ผ่านกิจกรรมเกมการเรียนรู้กว่า 850 เกม ที่พัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญชั้นนําด้านการออกเสียง ทําให้เด็ก ๆ สนุกสนานเพลิดเพลินไปกับการเรียนรู้ ส่งเสริมทักษะการอ่าน และการสะกดคําของ พวกเขาให้ดียิ่งขึ้น
 
โดย Phonics Hero ใช้หลักการของ Synthetic Phonics ซึ่งเป็นวิธีเรียนการออกเสียงที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบัน และเป็นวิธีการสอนที่มีหลักฐานจากงานวิจัยว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการอ่าน การเขียน และการออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี คาดว่าการจัดทําโครงการนี้จะช่วยยกระดับการสอนภาษาอังกฤษให้ครูผู้สอนใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านการอ่านเขียนที่มีประสิทธิภาพสูงในระยะยาว สําหรับการพัฒนาด้านการอ่านเขียนขั้นสูงต่อไปในอนาคต
 
   
 
Visitors: 12,740